Új igazgatója van a Gothard Obszervatóriumnak

Frisss • 2013. július 15., hétfő •
Világszínvonalú kutatóintézetté válik a szombathelyi központ - nem mellesleg ez is kiderült az új igazgató, Szabó M Gyula hétfői bemutatkozásán. A 70 éves Jankovics István a munkától nem, csak az igazgatói széktől búcsúzott el július 1-től.
Új igazgatója van a Gothard Obszervatóriumnak

Az ELTE Gothard Ob­szer­va­tó­ri­um elmúlt 130 éve kötelezi az új igazgatót, hogy a hagyományok jegyében dolgozzon tovább- köszöntötte Puskás Tivadar polgármester az új igazgatót és köszönte meg Jankovics Istvánnak az eddigi munkát. Hétfőn családias körben, baráti hangulatban adta át a stafétabotot a régi igazgató fiatal kollégájának.

Jankovics István professzor a jövőben az intézmény nemzetközi kapcsolataiért, a kutatócsoportok szervezéséért felel majd. Szabó M. Gyula célja, hogy a Gothard Obszervatóriumot világszínvonalú kutatóintézetté tegye. Erre minden esély megvan, ugyanis a szombathelyi központ is csatlakozott ahhoz a nemzetközi programhoz, ami a következő évtizedben az égbolt eddigi legteljesebb felmérését tűzte ki célul.

A projektet a washingtoni egyetem professzora vezeti. Egy óriásteleszkóppal figyelik és fényképezik majd az égbolt legapróbb változásait. Az eredményeket egy nemzetközi, nyilvános  adatbázisban rögzítik és videó is készül a látottakról.

Az Obszervatórium története

A Vas­vár­me­gyei ne­me­si csa­lád leg­idő­sebb sar­ja, a ter­mé­szet­tu­do­má­nyos ér­dek­lő­dé­sű Got­hard Je­nő (1857-1909) a ná­la mint­egy ti­zen­öt esz­ten­dő­vel idő­sebb, már vi­lág­hí­rű csil­la­gász, az ógyal­lai Kon­koly The­ge Mik­lós (1842-1916) ha­tá­sá­ra csil­la­gá­sza­ti ob­szer­va­tó­ri­u­mot ren­de­zett be a Szom­bat­hely mel­let­ti He­rény­ben lé­vő bir­to­kán.

Got­hard Je­nő ko­rai, hir­te­len ha­lá­lá­val meg­szűnt a tu­do­má­nyos jel­le­gű te­vé­keny­ség az ob­szer­va­tó­ri­um­ban, csu­pán me­te­o­ro­ló­gi­ai ész­le­lé­sek foly­tak még kö­zel egy év­ti­ze­dig, de 1918 nya­rán a me­te­o­ro­ló­gi­ai ál­lo­mást is le­sze­rel­ték. Ez­zel a he­ré­nyi in­té­zet hosszú év­ti­ze­dek­re be­zár­ta ka­pu­it.

1972. de­cem­ber vé­gén át­ad­ták a 6 mé­ter bel­ső át­mé­rő­jű csil­la­gá­sza­ti ku­po­la­épü­le­tet. A be­ru­há­zást az Űr­ku­ta­tá­si Kor­mány­bi­zott­ság és a Vas Me­gyei Ta­nács kö­zö­sen fi­nan­szí­roz­ta. A meg­fi­gye­lé­sek adat­fel­dol­go­zá­si igé­nyei sze­rint a meg­újult csil­lag­vizs­gá­ló­ba 1973-ban sze­rez­ték be Szom­bat­hely el­ső kor­sze­rű, prog­ra­moz­ha­tó szá­mí­tó­gé­pét. El­kez­dő­dött a könyv­tár tu­do­má­nyos igé­nyű bő­ví­té­se. Meg­nyílt a Got­hard Je­nő mun­kás­sá­gát be­mu­ta­tó, ál­lan­dó tu­do­mány­tör­té­ne­ti ki­ál­lí­tás.

A szom­bat­he­lyi Got­hard Ob­szer­va­tó­ri­um 1992-től az Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­tem ön­ál­ló szer­ve­ze­ti egy­sé­ge, igaz­ga­tó­ja Dr. Jan­ko­vics Ist­ván, az MTA dok­to­ra. Az egye­te­mi csil­lag­vizs­gá­ló­ban el­ső­sor­ban nem­zet­kö­zi szin­tű tu­do­má­nyos ku­ta­tás fo­lyik, eh­hez kap­cso­lód­nak az ob­szer­va­tó­ri­um tu­do­má­nyos ku­ta­tó­i­nak ve­ze­té­sé­vel vég­zett szak­mai gya­kor­la­tok. Az in­téz­mény Nyu­gat-Ma­gyar­or­szág je­len­tős fel­ső­ok­ta­tá­si és tu­do­má­nyos ku­ta­tó­in­té­ze­te. Olyan köz­mű­ve­lő­dé­si fel­ada­to­kat is el­lát, amely kor­sze­rű ter­mé­szet­tu­do­má­nyos is­me­re­tek­kel se­gí­ti a tér­ség kul­tu­rá­lis fej­lő­dé­sét.

Forrás: www.gothard.hu

 

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére